si礙u nh璽n hip hop

Thがヾng hi廙u: (ang c廕計 nh廕負 ...) Lo廕【: (ang c廕計 nh廕負 ...)

3.000
BI廙T 廙I SIU NHN HIP HOP  Gi廕ξ tr穩 v廙i bi廙t 廙i si礙u nh璽n, ngy xがa c廙季 th廕 gi廙i c獺c ki廙u, ngy nay th獺i b穫nh n礙n ch廙 nh廕ㄊ hip hop th繫i 不 C獺c em cがng cがng ny gi獺 ch廙 #3k/em thui 穩  潃儭 Lm qu t廕搖g cho b矇 trai th穫 tuy廙t qu獺 nh廙 予 Rが廙c s廙 nhi廙u th穫...
chinh-sach
H廙 tr廙 ph穩 v廕要 chuy廙n v廙i m廙i ヾn hng, ship ton qu廙c 廙ng gi獺 20k
chinh-sach
Giao hng ngay sau khi 廕暗 hng!
chinh-sach
Tが v廕叩 t廕要 t穫nh, chuy礙n nghi廙p!
chinh-sach
Nh cung c廕叼 xu廕另 h籀a ヾn cho s廕τ ph廕姓 ny (gi獺 s廕τ ph廕姓 chがa bao g廙m VAT)

BI廙T 廙I SIU NHN HIP HOP 
Gi廕ξ tr穩 v廙i bi廙t 廙i si礙u nh璽n, ngy xがa c廙季 th廕 gi廙i c獺c ki廙u, ngy nay th獺i b穫nh n礙n ch廙 nh廕ㄊ hip hop th繫i 不
C獺c em cがng cがng ny gi獺 ch廙 #3k/em thui 穩 
潃儭 Lm qu t廕搖g cho b矇 trai th穫 tuy廙t qu獺 nh廙 予
Rが廙c s廙 nhi廙u th穫 inbox Kh獺nh b獺o gi獺 li廙n nha, v廙 nh廕ㄊ cho vui nh vui c廙苔 ny c獺c c繫 c獺c m廕 ヾi 予

#giaocudayhoc #sandystore #dodungdayhoc
----------------------------
SANDY STORE - S廙 L廕 GIO C廙 & VN PHNG PH廕決
 30 Tr廕吵 T廙ng, N廕登g
 Website: giaocudayhoc.com
 Shopee: shopee.vn/thoang65
 Hotline/Zalo: 0899 152 143

popup

S廙 lが廙τg:

T廙ng ti廙n:

icon